Terms and conditions for giveaway

Splošno

Organizator in izvajalec nagradne igre je LT-dance.eu (v nadaljevanju Organizator).

Nagradna igra poteka na Instagramu na strani @lt.dance_ od 5.12.2022 naključno po dnevih do vključno 25.12.2022.

Nagradna igra poteka v sodelovanju s partnerji. Nagradnih dni je 12. V vsakem nagradnem dnevu je ena oseba naključno izžrebana.

V nagradni igri lahko sodelujejo vsi, ki:
– sledijo profilu @lt.dance_

– so starejši od 12 let
– izpolnjujejo tukaj navedene pogoje sodelovanja.

V nagradni igri ne smejo sodelovati zaposleni pri Organizatorju in Izvajalcu nagradne igre ter njihovi ožji družinski člani.

Sodelovanje

Za sodelovanje v nagradnem žrebanju mora sodelujoči

Slediti profilu @lt.dance_

Komentirati oz. oddati pravilen odgovor v obliki komentarja

Sodelovati skladno z navodili v objavi nagradne igre na Instagramu na povezavi https://www.instagram.com/lt.dance_/

Sodelujoči si svoje možnosti pri žrebu lahko poveča s privabljanjem prijateljev v obliki delitev.

Nagrade in nagrajenec

Nagrajenec v nagradni igri bo določen z naključnim žrebom, v katerem sodelujejo vsi sodelujoči, ki izpolnjujejo pogoje za sodelovanje. Rezultati žrebanja so dokončni. Pritožba ni mogoča.

Sodelujoči bodo vsakič v komentarju in na story pod nagradno igro obveščeni o zmagovalcu nagradne igre.

Nagrajenec mora v 5 dneh od prejetja obvestila o nagradi na naslov Organizatorja pisno sporočiti, da se strinja s prevzemom nagrade (v DM). Če se izžrebanec ne odzove ali v 5 dneh ne posreduje zgoraj naštetih podatkov in dokazil, izgubi pravico do prejema nagrade, nagrada pa se v tem primeru ne podeli.

Nagrade v nobenem primeru ni mogoče zamenjati za drugo nagrado ali zahtevati izplačila njene protivrednosti v denarju.
Organizator ne krije stroškov komunikacije po internetu in drugih stroškov, ki jih ima sodelujoči v nagradni igri s sodelovanjem v njej.

Prekinitev nagradne igre

Organizator si pridržuje pravico, da v primeru nepredvidenih okoliščin kadarkoli in brez predhodnega obvestila začasno prekine ali konča nagradno igro. Organizator si pridržuje pravico do spremembe pravil, če bi se s tem izognil zlorabi nagradne igre v škodo sodelujočih.

Vprašanja in spori

Vprašanja, ki se nanašajo na nagradno igro, lahko zainteresirani sporočijo na elektronski naslov office@lt-dance.eu

Morebitne spore zaradi izvedbe nagradne igre ali v povezavi z njo rešuje pristojno stvarno sodišče v Ljubljani.

Varovanje podatkov in tolmačenje

Varovanje podatkov

Sodelovanje sodelujočega v tej igri se šteje za osebno privolitev posameznika v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Ur. list RS, št. 94/07; v nadaljevanju: ZVOP-1), da Organizator hrani podatke sodelujočega in jih obdeluje ter uporablja za namene izvajanja te nagradne igre in za namene neposrednega trženja ter neposrednega trženja s pomočjo elektronskih komunikacij (obveščanja o svojem poslovanju, ponudbi, novostih in akcijah). Pridobljene osebne podatke bo Organizator te nagradne igre skrbno varoval in uporabljal v skladu z ZVOP-1 ter samo za namen, za katerega so bili pridobljeni, in jih ne bo posredoval tretjim osebam. Dokumentacija v zvezi z nagrajencem (osebni podatki in davčna številka) se bo hranila skladno z ZVOP-1 ter z davčnimi in računovodskimi predpisi. Nagrajenec izrecno dovoljuje objavo imena in priimka oz. profila na spletni strani organizatorja, na Instagram strani Organizatorja, v e-poštnih sporočilih nagradne igre ali drugih kanalih obveščanja.

Izvajalec bo podatke uporabljal za izvedbo nagradne igre, izdelave analiz ter jih ne bo posredoval tretjim osebam. Sodelujočim so skladno z ZVOP-1 zagotovljene pravice do vpogleda, prepisa, kopiranja, dopolnitve, popravka, blokiranja in izbrisa osebnih podatkov, ki se nanašajo nanje. Sodelujoči lahko kadarkoli pisno ali po telefonu zahteva, da se njegovi podatki začasno ali trajno prenehajo uporabljati za namen neposrednega trženja. Zahteva se pošlje pisno na naslov Organizatorja. Najkasneje v 15 dneh po prejemu zahteve se bodo osebni podatki sodelujočega prenehali uporabljati za namene neposrednega trženja, v nadaljnjih 5 dneh pa bo sodelujoči o tem tudi obveščen. Stroške Organizatorja v zvezi z izvedbo zahteve nosi Organizator.

Za tolmačenje posameznih členov teh pravil je pristojen izključno Organizator. Morebitne napake v izvedbi nagradne igre bo Organizator reševal pravočasno in v skladu z dobrimi poslovnimi običaji. V primeru hujše kršitve teh pravil lahko Organizator razveljavi nagradno igro kot celoto in jo z ustreznimi popravki ponovi.

Ta pravila veljajo od dneva sprejetja dalje in so v času nagradne igre na vpogled sodelujočim v nagradni igri. Organizator lahko spreminja pravila in pogoje sodelovanja v nagradni igri. Hkrati se zavezuje, da bo na primeren način in na primernem mestu uporabnike obvestil o vsaki spremembi pravil.

Preklic sodelovanja

Sodelujoči lahko kadarkoli v času trajanja nagradne igre prekliče svoje sodelovanje v nagradni igri, tako da pošlje sporočilo na e-poštni naslov office@lt-dance.eu. Sporočilo mora biti poslano z elektronskega naslova z imenom/profilom, s katerim je oseba sodelovala v nagradni igri. Po prejemu tega sporočila, bo sodelujoči izključen iz žreba.

Reševanje pritožb

Vse pritožbe in reklamacije se rešujejo prek elektronskega naslova office@lt-dance.eu. V primeru utemeljenih pritožb se Organizator zavezuje, da jih bo odpravil v čim krajšem času in o tem obvestil sodelujočega oziroma po potrebi tudi druge udeležence.

S sodelovanjem v nagradni igri se sodelujoči strinja z vsemi zgoraj naštetimi pravili in pogoji.

LT DANCE

Scroll to Top